Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Triangis BVBA, met maatschappelijke zetel te Zwarthaar 38, 9450 Haaltert, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0898.873.462 (hierna: “Triangis BVBA”).

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Triangis BVBA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

2.1. bij inschrijving op onze nieuwsbrief:

 • e-mailadres;

2.2. als deelnemer aan een training of coaching sessie:

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer;
 • foto’s en video’s;
 • notities gemaakt tijdens het intakegesprek en/of sessies;
 • Assessment op basis van een vragenlijst (Insights, Lencioni, Roos van Leary, TaPas, …)

2.3. als klant:

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, bankrekeningnummer, contactpersoon;

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen

3.1. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

Triangis BVBA verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen, of gegevens op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

Triangis BVBA zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.1.): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, of informatie over geplande activiteiten (netwerkevents, zakenlunches, voordrachten) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, notities gemaakt tijdens het intakegesprek en/of sessies, assessments op basis van een vragenlijst (zie artikel 2.2): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.
 • foto’s en video’s (zie artikel 2.2): om te gebruiken voor onze interne communicatie met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, bankrekeningnummer, contactpersoon (zie artikel 2.3): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

4.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Triangis BVBA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot Triangis BVBA, haar diensten.
Zie artikel 12 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

4.3. Doorgifte aan derden:

Triangis BVBA zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de filialen van Triangis BVBA of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Triangis BVBA kan ook steeds persoonsgegevens doorgeven aan haar partners die nodig zijn om extra faciliteiten en diensten aan te bieden voor de klant/deelnemer.
Triangis BVBA kan informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om onze bedrijfsfuncties- en diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het analyseren van gegevens, het verstrekken van coaching, training, juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.
Triangis BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Triangis BVBA uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Triangis BVBA zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Triangis BVBA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Triangis BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Triangis BVBA en U:

 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.1.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, notities gemaakt tijdens het intakegesprek en/of sessies, assessments op basis van een vragenlijst (zie artikel 2.2): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, bankrekeningnummer (zie artikel 2.3): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 6 – Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Triangis BVBA van Uw persoonsgegevens maakt.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Triangis BVBA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken via [email protected].

6.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
7.2. In geen geval kan Triangis BVBA dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Triangis BVBA heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

Artikel 8 – Toegang door derden

8.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.
De rechtbanken van Aalst zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

Artikel 10 – Ons contacteren

Bedrijven/klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe Triangis BVBA omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via [email protected].

Deelnemer

Heeft u als deelnemer vragen over hoe Triangis BVBA met uw gegevens omgaat kunt u ons contacteren via [email protected].
Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6).
Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gelieve ons dan te contacteren via [email protected].
Om uw privacy te beschermen vragen we hierbij een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.